Jemnohmotná těla v astrologii

Klasická astrologie příliš na přítomnost jemnohmotných těl nemyslí. Ale například na východě a v jogínském pojetí ji nalezneme. Zde se díváme, na které úrovni na nás působí planety. Rozlišujeme zde 7 úrovní podobně jako máme 7 čaker.

Znáte jistě znamení a domy. Nicméně planety můžeme řadit, třídit, sledovat atd. ještě podle jejich polohy na jemnohmotných tělech. Fyzicky představují aurické obaly, energeticky ale ukazují na to, jak planeta v horoskopu působí. Zda odráží spíš jevy konkrétní (fyzické tělo), … či ryze abstraktní (tělo atmanické).

  1. Fyzické tělo
  2. Éterické tělo
  3. Astrální tělo
  4. Mentální tělo
  5. Kauzální tělo
  6. Budhovo tělo
  7. Átmanické tělo

Átmanické tělo

Vystupuje 80 – 100 cm za hranice fyzického těla. Napohled vypadá jako nazlátlé vejce, ve kterém se nacházejí všechna předešlá těla člověka. Vnější povrch tvoří pružná ochranná blána o tloušťce 1 – 2 cm, která zabraňuje pronikání vnějších vlivů. Uvnitř vejce je možné rozlišit hlavní energetický proud, který spojuje oba vrcholy vejce a prochází páteří. Toto tělo obstarává spojení se Stvořitelem. Je spojené s celým vesmírem, je universální a zahrnuje vše- přírodní zákony, formuje vše.

Patří sem: My všichni

Luna duše touží po sjednocení se s Bohem, po splynutí s ním

Merkur dává tendenci myslet a vyjadřovat se abstraktně, nejsilnější impuls přiblížit se mlčení a s pomocí slov se dostat za slova. Možné poruchy řeči z důvodu abstraktního myšlení. Do 15° Berana velká citlivost, těžko nese lži. Od 15°Ryb nekoncentrovaný verbální projev.

Venuše prožívání lásky spíše na abstraktních, idealistických úrovních, láska k Bohu

Mars boj za abstraktní ideály, boj se samotným Bohem -boj s sebou

Jupiter společenská adaptace spojená s Bohem, se splynutím s ním

Saturn abstraktní cíle, poznání Boha, sjednocení s ním

Uran osvobození od závislosti na Bohu díky pochopení Boha

Neptun prožívání božského skrze sebe sama, spočinutí

Pluto čistá jóga, magie sebepoznání

Chiron partner vnímán abstraktněji, jako Bůh, všechno, vnímá se jako Boží obraz

Budhovo tělo

Jasnovidci je vidí jako tmavomodrou elipsu vzdálenou 50 – 60 cm od fyzického těla, je spojeno s náboženstvími , filosofiemi, osvojením universálních principů. Je to víra, přesvědčení, kulturní okruhy. Budhovo tělo potřebuje vytvářet systém, zdůvodňuje si jak to dělá.

Patří sem: Náboženství

Luna duše toužících po velkých slovech, ideálech, mýtech abstraktních hodnotách

Merkur velká slova idealistické myšlení, vznik náboženství, sovy vytváří ideály

Venuše prožívání lásky na symbolické úrovni, hledání abstraktních hodnost v milostných vztazích

Mars boj za abstraktní hodnoty, za velká slova, fanatismus, náboženství

Jupiter společenská adaptace v konkrétnější formě, skrze mýty

Saturn cíle spojené s vytvářením mýtů „kariérou archetypů“

Uran osvobození od závislosti na abstraktních hodnotách, díky jejich pochopení

Neptun iluzornost božských obrazů, symbolů

Pluto magie symbolů a archetypů

Chiron partner konkrétnější formu (archetyp)

Kauzální tělo

Patří k nesmrtelné složce člověka a reinkarnací přechází z jednoho života do druhého. Je to tělo duše, ve kterém jsou obsaženy příčiny jednání člověka a informace o jeho možných budoucích skutcích. Vypadá jako oblak složený z různobarevných shluků jemnohmotné energie, vystupující 20 – 30 cm za hranice fyzického těla. Karmické tělo je naším strážcem, který nás vychovává podle požadavků Vyšších sil, a protože se nalézá v bezprostřední blízkosti emocionálního a mentálního těla, může v plné míře kontrolovat naše myšlenky, postoje a reálné skutky a dělat opatření k nápravě našich nesprávných emocí nebo postojů. Po smrti člověka se odebírá s ostatními jemnohmotnými těly do jemnohmotného světa, domů. V astrologii ukazuje na hlubší osvojení zákonů, dává pravidla, ukazuje jak systém učí. Vytváří řád, pořádek, vyhlášky, postupy, grafy.

Patří sem: Stejné profese, stejné zájmy…

Luna duše ženoucí se do určitých prožitků a událostí, do karmických zkušeností

Merkur myšlenky a slovy utváří konkrétní situace, dochází k okamžité materializaci vět

Venuše prožívání lásky jako karmického údělu, vztahy jsou indikátory karmy

Mars boj za konkrétní hodnoty, dobývání konkrétních hodnot, boj s okolnostmi „karmou“

Jupiter společenská adaptace spojená s konkrétními událostmi a hodnotami, vnímaná jako karmický úkol

Saturn cíle spojené s konkrétními hodnotami a událostmi

Uran osvobození o závislosti na karmě, na konkrétních hodnotách díky jejich pochopení

Neptun iluzornost karmy

Pluto magie příčin a souvislostí

Chiron partner vnímán karmicky, jako ten, který přináší karmické záležitosti

Mentální tělo

Je to tělo lidských myšlenek a poznatků. Od fyzického těla je vzdáleno 10 – 20 cm a úplně kopíruje jeho tvar.
Ukazuje přemýšlení, prohlubování, umět něco, uspořádat…

Patří sem: všichni co myslí stejným způsobem

Luna duše přemýšlivá, poznávající sama sebe v rozhovorech a kontaktech s druhými

Merkur schopnost chápat souvislosti, pracovat na úrovni určitých systémů.

Venuše prožívání lásky spíše v myšlenkách, na úrovni informačního obohacování a a pochopení

Mars boj za poznání, za informace, za překonání nevědomosti

Jupiter společenská adaptace spojená se vzděláním, pochopením, prací s informacemi

Saturn cíle spojené s pochopením, prolomením nevědomosti

Uran osvobození od závislosti na informacích díky pochopení jejich významu

Neptun iluzornost mysli

Pluto mentální magie, magie slov

Chiron skrze partner možnost něco pochopit, o partnerství více přemýšlí

Astrální tělo

Od fyzického těla je vzdáleno 5 – 10 cm a tvoří je neustále se přelévající barevné shluky energie, které reagují na naše emoce. Čím větší emoce, tím tmavší shluk barev. Pokud někoho stále ovládají negativní emoce jako pocit křivdy nebo agresivita, tvoří dlouhotrvající shluky záporné emocionální energie, které mají negativní dopad na naše zdraví. Astrální tělo v astrologii ukazuje na umělecký tvůrčí aspekt, začít tvořit. Je to umět představu dostat do reality.

Patří sem: sociální skupiny

Luna duše závislá na převládající atmosféře, na představách a snech

Merkur slovy vytváří atmosféry a nálady, dar básnický

Venuše kreativní tvoření, udělat si hrozně rád. Prožívání vztahů jakoby ve snu. Úniky do vysněné lásky, vizualizace vysněného vztahu.

Mars formuje svoje představy, boj s emocemi

Jupiter společenská adaptace spojená s rozvíjením představivosti

Saturn omezení v představách,cíle spojené s realizací snů a představ

Uran osvobození od závislostech na snech, představách díky pochopení jejich významu

Neptun iluzornost astrálních světů

Pluto snová magie

Chiron vytváření atmosféry v příbytku s druhými, v horším případě hysterie, psychické problémy

Éterické tělo

Kopíruje fyzické tělo a jeho siluetu ve vzdálenosti 3 – 5 cm. Je složeno ze zvláštní látky, které říkáme éter. Éterické tělo tvoří tzv.energetickou matrici lidského těla, již odpovídají orgány našeho těla, takže léčebným působením na éterické tělo dosahujeme léčení fyzického orgánu. Éterické tělo přesně kopíruje tělo fyzické, proto se mu říká éterický dvojník člověka. Ukazuje na co si dovedeme sáhnout, co cítíme, vnímáme dotyky, vůně, čich. Do éterického těla patří například masáže.

Patří sem: lidé v kontaktu

Luna duše závislá na smyslových prožitcích, na pocitech a náladách

Merkur slovy též vytváří stavy a nálady, ale již konkrétněji zaměřené

Venuše je rád mezi lidmi, prožívání lásky na úrovni pocitů a smyslových vjemů

Mars dobývání požitků, boj o tanec

Jupiter společenská adaptace spojená s konkrétními pocity

Saturn lidé mají problémy s kontakty, dotyky, zvláště pokud je v kvadratuře, při pozitivním aspektu jsou to třeba bylinkáři. Cíle spojené se sexualitou, s utvářením hmatatelných vibrací.

Uran osvobození od závislosti na pocitech a smyslových prožitcích

Neptun iluzornost vnějších smyslů

Pluto rád experimentuje, magie pocitů a smyslových vjemů

Chiron nevidí v partnerovi archetypy, jenom jednu bytost se kterou vše řeší

Fyzické tělo

Tady to jsme přímo my, praktičnost, konkrétní výstupy

Luna duše závislá na fyzickém těle, které může považovat za svůj skutečný domov

Merkur materiální projev může slovy ublížit nebo naopak léčit

Venuše prožívání vztahů skrze fyzické tělo, konkretizace lásky, vlastnění

Mars boj se samotným fyzickým tělem, člověk má potřebu fyzických aktivit

Jupiter společenská adaptace spojená s fyzickým tělem

Saturn cíle spojené s ukojením konkrétních potřeb

Uran  osvobození od závislosti na fyzickém těle, fyzickém světě díky pochopení toho, v čem nás omezuje.

Neptun iluzornost hmoty

Pluto magie všednodennosti, konkrétních předmětů

Chiron nejkonkrétnější obohacení

Zdroj : moje poznámky, http://vira-a-laska8.webnode.cz/

Zodiak jemnohmotných těl