Vesta

V horoskopu symbolizuje schopnost soustředění, sebepoznání, integrace osobnosti a schopnosti opatrovat druhé. Když se projeví negativní ohled, projeví se vlivem na sexuální odcizení, potlačování energií a lidské přirozenosti. Zvyšuje tak nesmělost, zábrany a taky nutí k vysilujícím, vedlejším pracím.

Ve znameních

BERAN
Lidé pracují s vysokým nasazením. Odvádějí nejlepší práci, pokud mají motivaci. Motivace vzniká v nitru. Mají silnou touhu po nezávislosti. Neradi přijímají poručníkování jiných nad sebou.
Odcizení nastává, když se soustřeďují příliš na své aktivity, ve kterých není místo pro účast jiných.
Je pro ně důležitý sexuální požadavek zůstat sami sebou a uchovat si vlastní osobnost. Toto postavení v horoskopu může být klíčem k osobnímu pochopení.

BÝK
Potřebují pevně zakotvit a spolehnout se na prostor beze změn. Mají rádi jen to, co má trvání, „ co je pevné jako skála“. Jen tak mohou být viditelné výsledky jejich snah.
Pokud jsou nepružní, zaměření přespříliš jen na své konání, snadno může dojít k odcizení s lidmi v jejich okolí. Jejich sexualita je přirozená, touží po organickém uvolnění přirozených instinktů.
Pokud se sexuální uvolnění prožívá jako frustrační, pak nahromaděné napětí může vést ke stresu a utlačit přání partnera. Sklon ke smyslnosti a pohodlí.

BLÍŽENCI
Potřebují zprostředkovávat informace, pracovat slovem. Tyto vlohy nejlépe využijí v souladném pracovním kolektivu. Odcizení může nastat, když jsou příliš uchváceni svými slovy, když zprostředkování ztrácí svůj význam, nebo přehnaným intelektualismem. Pro naplněný sexuální život potřebují komunikaci a duchovní výměnu.
V nesouladném postavení jsou schopni použít taková slova a rozumová porovnání, která mohou vystavět citovou zábranu vůči jiným. Rozum může zaujmout aktivní postoj v existenční oblasti, ale není vhodné, aby dominoval nad emocionálními zážitky.

RAK
Zásoby energie hledají v citové oblasti. Pro trvalé spojení potřebují citové spojení se svou rodinou, spolupracovníky, podřízenými.
Odcizení může přivodit emocionální přecitlivělost, pokud se uzavřou ve strachu před domnělou tvrdostí okolí.
Sexuální naplnění u nich znamená být oblíben a ceněn, přehnaná citová přání mohou vyvolat nejistotu, někdy i sklon k paranoidním tendencím, což pak může stravovat partnerství.
Naopak praktický přístup k citu může vést k emocionální stabilitě.

LEV
Nejlepších pracovních výsledků dosahují, když zcela povolí uzdu svým tvořivým snahám. Potřebují být hrdí na své pracovní výsledky. Hrdost zlepšuje pracovní nasazení.
K odcizení může dojít i přes to, že tato osoba vyzařuje zářící světlo tím, že pálí celé své okolí. Také brání velká hrdost, pýcha, arogantní chování.
Sexuální chování inspiruje romantika a obdiv. Je li sexuální síla správně vedená, zjemněná, pak plodivá síla může být plně využita pro osobní tvořivost.

PANNA
Posiluje soustředěnou pracovní činnost. Touha po dokonalosti umožňuje lepší koncentraci.
Odcizenost způsobuje posedlost pracovními úkoly, nekritický postoj vůči sobě a jiným.
Sexualitu považuje za službu k dobru partnera nebo jako povinnost. Potlačují li příliš své přirozené reakce, pak vidí jen nedokonalosti jiných.
Překonají li tyto nedostatky, pak mohou vykonat mnoho produktivního.

VÁHY
Raději pracují v kolektivu než o samotě. Od jiných je odděluje tendence využívat práce jiných ve svůj prospěch, neustálé srovnávání s jinými. čímž vyvolává atmosféru soutěživosti.
V sexualitě potřebují mít rovnováhu v oblasti dávání a braní. Potřebují a chtějí být přijímáni a obdivováni. Pro toto se snadno mohou vzdát svých přání a žádostí.
Životně důležité je pro ně vytvoření rovnováhy mezi osobními zálibami a přáními bližních.

ŠTÍR
Projevuje se pronikavým a intenzívním způsobem. Tito lidé ve všech svých povinnostech hledají hloubku a důkladnost.
Na sexualitu pohlíží jako na vrchol, kterého je nutno dosáhnout. Překonávají proto různá sociální tabu. Sexuální utlačení může způsobit pocit hříchu, hanby a viny ve vztahu k milostným aférám.
Je zde silná schopnost koncentrace a odevzdanosti.

STŘELEC
Nejsilněji se koncentrují, když mohou pracovat pro něco, čemu zcela věří. Nadšení pro ideál zvyšuje jejich pracovní horlivost. Do osamělosti se dostanou. když neberou ohled na názory jiných, začnou se utápět v maličkostech či ve fantasii.
Sexuální vnímavost podporuje pocit dobrodružnosti, hledání pravdy. Sexualitu tlumí nedostatek čestnosti a loajality, ztráta důvěry v partnerství.
Sexuální popud mohou proměnit ve prospěch svých idejí, spojovat idealismus a mysticismus, což může příznivě ovlivňovat hmotný svět.

KOZOROH
Nejlépe pracují strukturálním a ukázněným způsobem. Pracovní vypětí bývá podněcováno osobní ctižádostí, snahou po úspěchu. Mají schopnost vytvářet a uskutečňovat plány, což jim dává možnost pracovat ve správní oblasti. Toto postavení naznačuje také striktní dodržování pravidel a zákonů, přehnanou přísnost v soukromé oblasti.
Pro příznivou sexualitu je nutná povinnost a čestnost ve vztazích.
Sexualitu poškozuje ztráta důvěry, ztráta emocí ve vztahu. Dostavuje se potom strach ze ztráty moci a kontrola ve vztahu.
Jejich kázeň je výrazná a mohou mnoho dosáhnout. Očekávají úspěch, když plní své povinnosti.

VODNÁŘ
Nejlépe pracují v kolektivech s humánní, politickou nebo sociální motivací. Převládá ideál svobody pro sebe a své bližní.
Odcizení může nastat od osob, které jsou konzervativní nebo mají jiné názory. Mnohdy se dostavuje vzepření se vůči autoritám, nadřízeným osobám.
Sexuální chování může být aktivováno něčím mimořádným, nevšedním.Sklon k sexualitě přátelské, bez závazků.

RYBY
Mají velkou potřebu sloužit jiným. Nesnadno se soustřeďují nebo dodržují své závazky. Mohou hrát roli mučedníka, trpitele. Připisují vinu jiným za své vlastní nesnáze.
V intimním vztahu mají schopnost léčit, zjemnit sexualitu ve spirituální uskutečnění. Nevýhodou je představa, že nikdo nemá právo na jeho sexualitu, která patří všem, kdo o ni požádá.
Integrace zde uzavírá směs snění a skutečnosti, poesie a praxe.

V domech

Vesta v astrologických domech popisuje životní oblast, kde budeme nějakým způsobem omezeni

1.DOMĚ
Věnuje se vlastním zážitkům, poznává svoji osobnost, své cíle, je sebestředný. Nemusí vyhledávat dlouhodobé vztahy.
Cílevědomost a vytrvalost mohou vést k velkým výkonům.

2.DOMĚ
Hledá zajímavé zdroje obživy pro sebe a své bližní. Je možno prožít omezení ve vztahu k penězům, k pohodlí, k smyslnosti.
Smyslem je donutit člověka k rozvíjení svých schopností.

VE 3.DOMĚ
Sklon k rozšíření osobního intelektu, nových vědomostí a informací a jejich rozšíření do jiných kruhů.
Je možno očekávat omezení v komunikační oblasti, aby se člověk mohl soustředit na objasnění vlastních idejí. Může se vyskytnout pocit méněcennosti v záležitostech intelektu a komunikaci.
Důležitou roli hraje intelektuální práce.

VE 4.DOMĚ
Naznačuje péči o dům a rodinu. V mladších létech může mít odpovědnost a práci v rodině, ta bude později pokračovat. Spojení s rodinou a péče o ní.
Na základě rodinných závazků může být omezena osobní volnost, svoboda.
Doporučuje se vyrovnat s domácími potřebami, požadavky.

V 5.DOMĚ
Zabývání se dětmi. Mají mnoho dětí, rádi o nich hovoří, mají vztah k umění.
Pokud příliš zjemní energii lásky, může nastat přílišná sexuální zdrženlivost nebo omezenost, bez spontánnosti.
Toto postavení naznačuje umělecké povolání nebo pozici v záři jevištních světel.

V 6.DOMĚ
Důležité postavení, angažuje se účinně pro práci.
Případné zdravotní nesrovnalosti se dávají do pořádku sebeléčbou, správnou péčí o tělo, výživou, cvičením a pozitivním myšlením.
Snaha po zdokonalování, pokud se nepřehání, může být velmi užitečná.

V 7.DOMĚ
Pracovní energie se obrací k partnerství, manželství.
Protože Vesta má snahu spíše po nezávislosti, snadno mohou vzplanout konflikty. Ty lze řešit kompromisy a společnou snahou. Osoba se mnohdy upne na první vztah.

V 8.DOMĚ
Cítí se přitahováni k okultním a nadsmyslovým oblastem.
Nesnadno nachází partnera. který snese jejich sexuální intenzitu. Tak se zde mohou prožít nesrovnalosti a škody.
Komplikace mohou vzniknout kvůli penězům nebo sexualitě.
Je nutno učit se vyrovnávat a rozdělovat vlastnictví.

V 9.DOMĚ
Symbolizuje intenzívní hledání pravdy a zprostředkování moudrosti.
Dává schopnost vytvářet idealistické obrazy, vzdalovat se od hrubého, materialistického pojetí světa.
Extrémní lpění na vlastní filosofické soustavě může přitáhnout náboženský nebo politický fanatismus. Může zamezit rozšiřování spirituálního obzoru.

V 10.DOMĚ
Vroucná oddanost svému povolání a společenskému postavení.
Mezi silné vlastnosti patří kázeň, zásadovost, vůle silně pracovat. Je li Vesta blízko MC, může naznačovat i spirituální poslání, určení.

V 11.DOMĚ
Osobní požadavky naplňuje práce v kolektivu. Důležitá jsou souladná přátelství.
Při poškození v přátelství nebo kolektivu je možno zažít různá omezení. To napomáhá k lepšímu poznávání povah lidí.
Je zapotřebí svá přání a požadavky pevně vymezit a definovat, aby se člověk mohl věnovat svému ideálu.

VE 12.DOMĚ
Postavení nese nezištné sloužení a sledování spirituálních hodnot.
Potřebuje soukromí. Vyhledává samotu a izolaci, život je naplněn hlubokou vírou.
Potíže – minulost je zatížená strachem z veřejného odhalení, náboženského pronásledování, strachem z chyb.
To může být překážkou spirituálního vývoje, mohou se vyskytnout zakořeněné sexuální obavy. Ty je možno ovládnout vírou.

Zdroj: Karla Palatašová