Retrográdní Mars

Tito lidé prožívají problémy při koordinování svých systémů potřeb, myšlenek a citů. Dokážou neúměrně reagovat na určitého člověka a dokážou si vytvořit neúměrně silný negativní nebo pozitivní pocit. Hodně bývají narušeny vztahy na úrovni sexu, spíše je to boj o přežití než sjednocení s druhým. Pokud je retrográdní Mars ve vzdušném znamení, tak tito lidé jsou neobyčejně mentálně aktivní a těžko se učí relaxovat. Takto umístění Mars je více náročný pro ženy, než pro muže. Protože zde může dojít ke snížení ženskosti. Retrográdní Mars způsobuje pocity viny a provinění, které člověka izolují a oddělují ho od volného toku energie mezilidských vztahů. Všechny jejich činy v současném životě jsou jejich minulostí. V současném životě se snaží kolem sebe najít lidi, které je v minulém životě naplňovali. Ve své mysli je nutí hrát role, které již neexistují. S jejich pomocí se snaží vyjádřit vše, co nemohli v minulých životech dát najevo. Proto mají sklony k přehnaným reakcím. Postupují příliš tvrdě, ale pokud zavětří něco, co neznají, stahují se. V některých případech si v sobě nesou z minulých životu zášť, která způsobuje, že nedůvěřují lidem. Je možné, že zažili intriky a podvody na straně druhých, což má dopad na jejich dosavadní chování.

Ve znameních

v Beranu

Jsou schopni několik let ignorovat okolní svět. Vidí pouze vize, které si vytvoří a jsou neustále sexuálně neuspokojeni. Mají schopnost upadat do mentální pasti přehnaných očekávání. Je to velmi obtížná pozice pro manželství, protože tento jedinec je nadmíru sebevědomý. Potřebuje si vytvořit větší citlivost vůči druhým lidem, protože má tendence se na ně dívat, jako na soupeře. Může toho v životě hodně dosáhnout, ale je třeba, aby se naučil sám sebe posuzovat podle sebe, nikoli podle druhých.

v Býku

V mnoha ohledech jsou to věčné děti a neochotné růst a transformovat návyky svého dětství. Dokážou se držet mnoha zlozvyků. Jsou rádi o samotě, ale potřebují vědět, že je druzí neopustili. Obrací se zády k pomoci, která k nim přichází, ale přesto ví, že by se cítili špatně, kdyby k nim pomoc nepřicházela. Karma je spojená s tím, že je třeba se naučit přijímat vlastní společenské a fyzické potřeby.

v Blížencích

Dávají rádi najevo to, čím jsou si jisti a zároveň to, co si ještě neprožili, ověřují. Sexuálně prožívají chlad, který vede k tomu, že odsuzují druhé, zejména v souvislosti s jejich motivy. Jejich karmou je poznat prostřednictvím způsobu, jakým se vztahují k druhým lidem, kdo jsou oni sami. Vyhýbají se hlubším závazkům a mají spíše sklony k povrchnosti.

v Raku

Mají neustálou touhu po nových prožitcích, avšak emocionální citlivost spolu s rodičovskou ochranou je strhává zpět. Zvláště u žen se může projevit Elektřin komplex, kdy potlačené sexuální pocity z dětství vůči otci nadále ovládají většinu životních tužeb. Přitahují je lidé, kteří jsou většinou věkově velmi vzdáleni. Mají tendence si s druhých dělat členy svoji rodiny a také touhu uzavírat se vnějšímu světu. V jiných inkarnacích docházelo během dětství k traumatizujícím zážitkům.

ve Lvu

Tento člověk se může stát svým vlastním ostrovem. Pýcha Lva se kombinuje se silou Marsu a vytváří v něm pocit nadřazenosti nad druhými lidmi. Málo kdy si uvědomuje jak působí na druhé lidi. Někdy vystupuje velmi tvrdě, následkem toho se od něj druzí odvracejí. Někdy se zde objevují problémy ve výchově dětí, zvláště u mužů, kteří pak velmi tvrdě nutí dělat dítě pokroky, které od něj očekává. Málokdy si takový člověk nechá poradit, zaujme obranné postavení, protože ztrácí pocit naplnění ve všem, co vidí. Do tohoto života si přináší velkou touhu ovládat a vyžaduje neustálé soupeření. Nedokáže tolerovat prohru. Nějaké úsilí z minulosti zůstalo bez odměny a naplnění. A snaží se neustále ovládat svoji minulost.

v Panně

Jedná se o nejobtížnější pozici, kdy je Mars retrográdní. V hloubi duše se tento člověk bojí druhých a hledá si vztah k věcem než k lidem. Je velmi citlivý a reaguje přehnaně na tlak lidí kolem sebe. Žijí s pocitem, že je lidé, kterým udělali v minulosti radost, urazili. Je pro něj náročné relaxovat, protože jeho sexuální pud stimuluje jeho mentální energii. Může se to projevit tak, že se velmi zajímá o sexualitu, ale fyzicky ji dává najevo málo. Má velkou potřebu v sobě hledat dokonalost. Má talent na to vidět nedokonalost v jednání druhých lidí. Kdyby tito lidé naslouchali tomu, co říkají, nebo co si myslí o druhých, uvědomili by si, že dokonalost, kterou hledají, začíná u nich samotných.

ve Vahách

Člověk má problémy identifikovat své vlastní tužby, ale zároveň přebírá tužby druhých lidí a myslí si, že jsou to jeho vlastní.Do  tohoto života si přináší karmu toho, že neví, co chce. V minulosti žil pro touhy druhých lidí. Teď prožívá problém najít svůj vlastní střed. Následkem toho se honí za identifikací vlastní osoby. Protože má málo sebeúcty, pokouší se navázat kontakt s beraní energií každého, s níž se potká.

ve Štíru

Emoce tento člověk prožívá velmi aktivně. Neustále má pocit, nedosahuje všeho, čeho by měl. Vždy má pocit, že existují vnější síly, které mu brání dosáhnout cílů. Často si s sebou nese zášť z minulého života, a dokonce, i v této inkarnaci zatlačuje svůj hněv do nevědomých vrstev. Odtud si ho nese dál jako součást svého základního charakteru, namísto aby těm, kteří ho zraňují, odpouštěl. Proto se může stát on sám sobě tím největším nepřítelem.

ve Střelci

Celý svět tento člověk prožívá způsobem – včera bylo pozdě. Jeho neklid jde velmi hluboko, protože si nikdy neuvědomuje prioritu svých potřeb. Někdy si do této inkarnace přináší sebou nepřátelé, které mu neustále brání vidět druhé ve správném světle. Vynakládá hodně času na přesné určování svých tužeb, aby si byl opravdu jistý, zda mají pro něho význam. Vše, co dělá se snaží ospravedlnit, aby se ujistil, že jedná správně. Je to špatná konstelace pro manželství, protože tento člověk velmi individuální a velký snílek, a druhý člověk má z něho málo kdy naplnění. Karmicky hledá sé místo ve světě. Potřebuje znát smysl své existence.

v Kozorohu

Člověk vynakládá většinu energie na pokusy vybudovat si pocit vlastní hodnoty. Má sklon sbírat všechny vnější myšlenky, věci a lidi, ze kterých má vzniknout trůn, na který poté nasedne. Všechny své činy bere vážně. A dokonce má potřebu cítit zodpovědnost za všechny lidi. Kozoroh je mimořádně karmické postavení, protože mu vládne Saturn a vede k prožívání příčin a následků, které člověk vytváří, protože vnitřně zjišťuje, že je zodpovědný za všechny svoje činy.

ve Vodnáři

Člověk touží jít tam, kde před sebou nevidí žádné stopy. Svobodě, kterou chce zakoušet, neklade žádné hranice a ve svém nitru si do této inkarnace přináší pokračování instinktu svobody, kterou si vytvořil v minulých životech. Ztělesňuje postoje, že všechno jde. Experimentuje na sexuálních rovinách. Je velmi proměnlivý a jeho pudy se mění den ze dne. Má rád lidi, ale je samotář a nemůže připustit, aby se nechal myšlenkami druhých osobně spoutat.

v Rybách

Člověk zvnitřňuje své minulé činy, aby dostal skutečný obraz sebe sama. Často mu to působí velkou bolest, protože má sklon klást si vinu za poranění, která si představuje,že způsobil druhým. Raději se od lidí odtahuje, než aby byl sám zodpovědný za příčinu jejich bolesti. Jeho sebehodnocení je velmi nízké. Touží druhým činit potěšení. Má sklony absorbovat toho více, než dokáže zvládnout, protože sám sebe vnímá, jakoby byl propojen s více věcmi, než je nutné.

Zdroj : Karmická astrologie Martin Schulman

 

 

V domech

1.dům

Člověk se pokouší projektovat sám sebe do budoucnosti, po které touží již nyní. Pokud není schopen, aby se věci již teď odehrávaly, dává velkou dávku do myšlenkové projekce. Je velmi nejistý, hlavně co se týče svoji sexuality. Díky své netrpělivosti je schopen oddávat se zbytečným aktivitám. Osaměle bojuje s tužbami z minulého života, které se v současné inkarnaci znovu projevují. Touží po tom, aby se druzí k němu připojili, ale na druhé straně nedovolí nikomu vstoupit do jeho psychického prostoru. Často žije svůj život osaměle. Je si nadměrně vědom sám sebe a vnější svět vidí jako ohrožení svého ega. Proto vytváří situace, kterými by dokázal svoji dokonalost. Karma spočívá v utváření vlastní identity.

2.dům

Člověk má v životě mnoho přání, ale ne vždy má sílu podpořit svoje tužby usilovnou prací, která by je přeměnila v realitu. V určitých údobích dokáže být velmi žárlivý na druhé, ale ve skutečnosti se zlobí pouze na svou vlastní neschopnost. Tento člověk je je tak vysoce subjektivní, že si ne vždy uvědomuje hledisko druhých lidí. Karmicky si do tohoto života přináší povahu plnou silných tužeb, se kterými se bude muset potýkat na všech úrovních.  Je schopen sám sebe litovat, aby získal pomoc druhých. Formálně je schopen druhé vychvalovat, ukazovat jejich úspěchy, ale vnitřně je neuznává. Ve skutečnosti si přeje, aby jejich úspěchy, byly jeho vlastní. Sexuálně má sklony držet se zpátky a spíše se bojí, že by ho mohlo něco zranit.

3.dům

Nerovnováha se u tohoto člověka projevuje v komunikaci. Hodně a tvrdě usiluje o sebevyjádření a to způsobem, že skutečně na druhé udělá dojem. Při prosazování svých názorů používá příliš mnoho síly a útočí na lidskou citlivost. U žen vypovídá, že ji přitahují chladní muži nebo muži, kteří jsou pro ni nedosažitelní. Po mužské energii tato žena příliš netouží, protože by to mohlo poranit její vlastní citlivost. Proto někdy dává přednost platonickým vztahům. Karma spočívá v tom, že se má naučit vyrovnávat v oblasti osobních vztahů se svou citlivostí vůči vnějšímu světu.

4.dům

Člověk se pokouší žít znovu emocionální zážitky z minulosti. Má sklon bojovat s vlastní přirozenou evolucí- touha vráti se zpět do dětství, dělohy. Do období, kdy měl silný psychologický konflikt s jedním z rodičů. V životě potřebuje slyšet a cítit hodně povzbuzování, dokáže mnoho energie vysávat z lidí kolem sebe. Prožívá karmu závislosti a ve skutečnosti nechce být v tomto životě sám sebou. Má sklony sdílet zodpovědnost s těmi, o kterých si myslí, že jsou silnější než on sám. U žen takto postavený Mars ukazuje na sklony vyhýbat se mužům.

5.dům

Tento člověk má problémy při napojení na tvořivost. Na sexuální úrovni se u něj objevují vibrace, které ho přitahují, ale na druhé straně i odpuzují. Toto postavení narušuje milostné záležitosti a sexuální síla si volně neplyne. Člověk má neustále pocit, že by měl dělat něco jiného než dělá. Má sklony dlouho setrvávat ve svých nezdarech, než aby se vydal novým výzvám. Prožívá karmu tak, že zpětně přehlíží svoje výtvory, protože mnoho z toho, co vytvořil, mu připadalo neuspokojivé. Teď se má naučit to, co pro něj má skutečnou hodnotu.

6.dům

Člověk se dostává do pasti konfliktů mezi tím, kolik by toho měl udělat pro druhé a kolik sám pro sebe. Má sklon odmítat lidi, kteří mu říkají, jak by měl věci dělat a přesto jejich radu nevědomě chce. Velmi si uvědomuje svoji touhu, být druhými využíván a právě tato myšlenka přitahuje lidi do života, kteří ho využívají. Tam, kde by se měl chovat vřele, působí chladně, protože se nenaučil důvěřovat úmyslu lidí.V oblasti práce má tendence podceňovat hodnotu svých výtvorů a usiluje prostřednictvím činů o svoji dokonalost. Sám k sobě je nadměrně kritický a od ostatních, také málo očekává. Prožívá karmu hledání vlastní dokonalosti v činech. A tak jak se snaží poroučet okolnímu světu, začne poroučet i sám sobě. Jeho přístup k životu je velmi tvrdý.

7.dům

Člověk je dezorientován ve vztahu k druhým lidem. Je proto být pro něj náročné ženatý nebo vdaná. Většinou je to způsobeno tím, že to co vidí na partnerovi je zrovna to, co mu vadí nejvíce na sobě samotném. U žen ukazuje nenávist k mužům v minulém životě. V současném životě bude tato žena hledat důvody, kterými by svoje činy ospravedlnila. Vztahy těchto lidí jsou často plny hádek, pokud je člověk vůbec ochoten nějaký vztah navázat. V podstatě jde o nedůvěru k lidem. Pocit, že by mohl být raněn. Karmicky vzato se musí naučit dávat a brát v intimních vztazích. Tento život je nepřetržitá lekce pro ego.

8.dům

Člověk prožívá velkou vnitřní tenzi. Není snadné pro něj dávat najevo frustraci, kterou díky tomu, že cítí, že je naladěný an touhy druhých  lidí, pociťuje. Často se nedokáže oddělit od touhy druhých lidí. Nedokáže oddělit chtějí druhých lidí od svého vlastního. Toto postavení způsobuje sexuální potíže, protože vnitřně cítí, že by mohl být odmítnut, což si na podvědomé úrovni spojuje se strachem a smrtí. Cítí se oddělen od společnosti. Karmicky prožívá vnitřně tužby světa, ve kterém žije. Kdy své potřeby ovládne, dosáhne štěstí.

9.dům

Člověk prožívá velkou touhu po svobodě, někdy je to jen osvobození od pout, které představují emoce. Manželství je při tomto postavení neobvyklým jevem, protože Mars zde ukazuje na individualismus.Karmicky vzato, je zde Mars jakousi požehnanou samotou. Tím, že je izolovaný od světa, přinutí člověka se vypořádat s vlastními vnitřními postoji a jejich následky.

10.dům

Tento člověk naráží na konflikt, kteří si tvoří kolem rozhodnutí, jež musí učinit, aby si zajistil bezpečnou budoucnost. Mnohé jeho cíle jsou založeny na minulosti, proto každý krok vpřed si s sebou nese velké břemeno. Má pocit, že překážky ho strhávají zpět, ale ve skutečnosti jsou překážky jeho výtvorem. Touží si vydobýt úctu mezi nejbližšími a proto má sklony přezkoumávat svoje činy. Dlouho dokáže chodit kolem horké kaše. Pracovní život má sklon točit se kolem minulosti. Karmicky se tento člověk učí, jak zkoumat svoji budoucnost a tím, co přispívá k jejímu úspěšnému zajištění, je vždy návrat po vlastních stopách a zplnněí děr minulosti.

11.dům

Je zde silná touha po denním snění, člověk sám sebe strhává do stavů vědomí, které mu umožňuje znovu prožívat minulé chvíle. Má sklony zbavovat se zodpovědnosti. Dokáže hodně času strávit sám a osamotě se ponořovat do činností, které druhým nepřipadají praktické. Většina jeho energie je zaměřená na sny. Často je oddělen od svých sexuálních tužeb a má problémy je začlenit do zbytku svého života. Velice rychle je schopen zaregistrovat svoje ambice a schopnosti, ale je si vědom kolik námahy by musel vynaložit, takže ve finále blokuje sám sebe. Karmicky se učí dodat energii svým ambicím tak, aby po životech snění dokázal svým snům dát realitu.

12.dům

Všechny tužby mají kořeny v karmě z minulého života. Většinou se zde objevovaly situace, které v tomto člověku nechaly spousty hněvu. Proto má sklony vidět tento hněv u druhých lidí, ale zřídka si ho uvědomuje i sám u sebe. V horoskopech ženy téměř znemožňuje vztahy s muži, protože každý muž v sobě nese symboliku něčeho, co ji v minulém životě velmi zranilo. Proto tato žena nedůvěřuje úmyslům mužů. Je velmi těžké žít pro tyto lidi v přítomnosti. Karmickou lekcí v tomto životě je naučit se odpouštět.