Retrográdní Jupiter

Jupiter je označovaný jako dárce velkého dobra. U retrográdního Jupitera můžeme chápat, že to co se prostřednictvím tohoto života dozvídá, je následkem minulé inkarnace. Člověk s takto postaveným Jupiterem je živoucí pravda sama.V ohromné snaze  mít svou pravdu, si tento člověk vytváří vlastní jedinečný názor a soubor měřítek. Tyto měřítka většinou vychází z minulých zkušeností. Je-li Jupiter dobře aspektován, dokáže se jedinec sám sebe dobře motivovat. Někteří lidé mají velkou moudrost, hraničící téměř s prorockou schopností. Je-li Jupiter špatně aspektován, může způsobit, že člověk v sobě schraňuje zášť z minulých inkarnací. Karma u retrográdního Jupitera spočívá v tom, že člověk musí být schopen ospravedlnit sám sebe před sebou samým, aby měl pocit, že si zaslouží respekt a úctu. V některých minulých inkarnacích pravděpodobně existoval zájem o  nějaký duchovní nebo náboženský princip, jehož ohrožení byl tento člověk svědkem. Tento člověk musí se mít na pozoru, aby nebyl příliš kritický k druhým, protože vidí, že vnější svět vibruje podle pravidel, která nedokáže pochopit. Je třeba, aby měl s druhými trpělivost, chce-li aby naslouchali projevům jeho vnitřní pravdy.

Ve znameních

v Beranu

Člověk s retrográdním Jupiterem přistupuje ke každé nové záležitosti s předem utvořenými představami. Často u těchto lidí vidíme pocit: Já mám vždycky pravdu, která prostupuje většinu myšlení. Tento člověk usiluje o sebeúctu a má sklon odsuzovat druhé, kterým připisuje nižší morální hodnotu než sám sobě. Má v sobě vnitřní neklid, který ho neustále nutí zkoušet vše, co ještě neprožil. Tito lidé jsou zde proto, aby poznali svou vlastní osobní pravdu na těch nejzákladnějších úrovních. Upřímnost k sobě samému je klíčová pro dosažení naprostého bezpečí.

v Býku

Tento člověk soustředí hodně energie na to, aby dokázal, že má vždy pravdu. Proto je pro něj obtížné přizpůsobit se způsobu myšlení druhých lidí. Neustále hodnotí své chování a má sklon ulpívat na svých filozofiích, protože se strnule drží minulých konceptů. Druzí na něj pohlížejí jako na člověka, který má díky nerealistickým očekáváním  v životě problémy se svým egem. Žije si pro svět, který si v sobě vznitřnil. Při tomto postavení se objevuje mnoho nespokojenosti, která se zaměřuje na hmotný svět, protože si člověk neustále myslí, že by měl se svým životem udělat něco více, než reálně dělá.

v Blížencích

Toto je jedna z nejobtížnějších postavení retrográdního Jupitera, protože zde dochází ke konfliktu mezi sjednocování nižší či vyšší mysli. Nevědomě si tento člověk odděluje své vlastní vnitřní pravdy, zatímco jeho filosofické hodnoty a ideje jsou následkem toho silně ovlivněny lidmi, kteří ho obklopují. Absorbuje myšlenky různých lidí, aniž by zcela chápal, co je pro něj pravdivé. Často je pozorovatelem životů druhých lidí, odehrávajících se prostřednictvím jeho samého. Ze všeho nejvíce se musí naučit nechat druhé myslet stejně samostatně, protože jeho největší problém je sklon věřit, že jeho postoje fungují nejlépe pro ty lidi, které musí učit.

v Raku

Tento člověk prochází s jistou nevinností a smýšlí přitom o sobě, jako o ryzím člověku. V dospělosti má proto mnoho problémů, protože má sklon současný život stahovat do období, které mnohdy znamenalo větší svobodu než současná realita. Jeho pojetí pravdy je spíše emocionální než mentální. Musí se naučit upřímně věřit svým vlastním pravdám a jednat podle nich.

ve Lvu

Tento člověk dokáže přenášet svoji chuť do života na druhé lidi. Někdy druhé lidi přerušuje a často narušuje jejich myšlenkové pochody. Je to člověk, který má za to, že druhé může poučovat, jak žít. Rád si o sobě myslí, že je vznešený, ale ve skutečnosti je možné, že v minulém životě žil doopravdy tak, že si tím, že si postavil nějakou mocnou ideu nebo princip, tuto vlastnost vytvořil. V životě ho přitahuje vše, co považuje za to, co by mu mohlo přinést nějakou odměnu.

v Panně

Mnoho hypochondrů má takto postavený Jupiter. Objevuje se zde totiž konflikt mezi vnitřním vědomím vyšší mysli získaný v předešlých životech a současným prožitkem světské reality. Nutí se zakrývat celkový obraz a vidí jen části celku, které pak nazývá vším. Ve vztazích s druhými lidmi se snaží unikat intimitě. Jeho idealismus je tak velký, že je pro druhé lidi téměř nemožné dosáhnout toho, co od nich očekává. Je k sobě, ale i druhým lidem velmi přísný. V minulých inkarnacích vmanipuloval sám sebe do konstruování nereálných přesvědčení, jimiž se  nyní pokouší ve svém životě vyhovět.

ve Vahách

Tento člověk nedává najevo vždy, co opravdu cítí, hlavně ve chvílích, kdy má pocit, že by se to mohlo druhých dotknout. V mnohých případech nepatří identita vyšší mysli ve skutečnosti tomuto člověku, ale je sbírkou idejí od všech lidí, které v minulých životech znal. Až se jeho vědomí projasní, pochopí, že řeší problémy druhých lidí, které nebyly nikdy jeho záležitostí. Tento člověk se rád vžívá do situace druhých lidí, čím více to dělá, tím méně si uvědomuje, za čím doopravdy stojí.

ve Štíru

Tento člověk projektuje na druhé to, co si myslí, že je pravda. Štír je jediné znamení, kde si je člověk vědom, že to, o čem sám sebe přesvědči o pravdě, vůbec celá pravda není. Přináší si do tohoto života vzpomínky na zápas o uznání a jak prožívá svou karmu, stává se pro druhé v této oblasti testem. Dokáže ze sebe, ale i z druhých lidí vydolovat to nejhorší i to nejlepší. Proto se stává, že lidé mu střídavě rozumí a nerozumí. Tento člověk je do značné míry extrémistou.

ve Střelci

Tento člověk dychtí po všem, co život nabízí a připadá mu velmi obtížné usadit se. Zdá se, že je povrchní a plytký, ale dokáže být hluboce osvícený a je schopný poznat podstatu všeho. Svoje vědění chce šířit kamkoliv, kde se objeví. Je schopen druhým dokazovat svoji pravdu a má problém přijímat názor od druhých. takto postavený Jupiter snižuje sexuální pud.

v Kozorohu

V mládí se tento člověk snaží vypadat starší než je. tento člověk může mít silný náboženský vhled, který si vytvořil v minulých inkarnacích. Ve svém uvažování zachází dále, než je nutné. Dokáže přehánět důležitost věcí. Je šťastnější v pozdějších fázích života, kdy ví, jak obrátit svou vyšší mysl k podstatným hodnotám.

ve Vodnáři

Tento člověk chce poznat vše, co tradiční společnost ještě nepoznala. Člověka přitahují různé cesty, které se před nimi ukazují současně. Protože je někdy velmi horlivý, dokáže přispět k evoluci lidstva. Je to špatné postavení pro manželství, protože tento člověk potřebuje svobodu, aby jeho mysl mohla pracovat tím nejvyšším způsobem. Ve skutečnosti potřebuje spíš mentální než fyzickou svobodu. Boj za vlastní svobodu nepřichází ze současného života. Rád žije života plný nadšení, i když chce pomoc každému, zapudí každého, který omezuje jeho ducha. Pro tohoto člověka je těžké vést život jedním směrem. Cítí se lépe pokud může běhat sem a tam a měnit svoje cíle. Jeho karmou je aplikovat minulou modrost na budoucí prožitky. Tento člověk přijímá mnohem méně, než toho, co chce předat druhým.

v Rybách

Tento člověk dokáže být velmi duchovní a mystický, ale ne vždy říká, co ví. Má sklony, že stále řeší záhadu života, kterou pociťuje. Připadá mu těžko porozumět lidem. V některých minulých životech strávil život studiem náboženství nebo filosofie.Je velmi tvořivý, pokud dostane prostor dělat věci po svém. Jeho největší problém je, přestat pochybovat sám o sobě. Proto prožívá karmu, aby se naučil skoncovat se svými pochybnostmi.

Zdroj: Martin Schulman Karmická astrologie

 

V domech

1.dům

Je velmi soutěživý, ale soutěží především sám se sebou, protože je idealista a necítí se dobře, usiluje-li o nižší cíle, než jakých je schopen dosáhnout. Chce být uznáván za svůj pokrok. Ví toho hodně o prožitku vyššího Já a dokáže ho dávat druhým. Tato konstelace dává velkou nezávislost a propůjčuje člověku silný pocit ve vztahu k vesmíru.

2.dům

Neustále se snaží vrátit pocit bohatství, prestiže a spravedlnosti na něž byl zvyklý v předešlých inkarnacích. Vyšší mysl se zaměřuje na dosahování vyšších hodnot. Někdy se jedná o člověka,který si prochází karmou spočívající v odsuzování lidí, kteří mají více než má on sám. V mnoha případech má pocit, že od života nedostává opravdu dost. Má problém rozpoznat rozdíly mezi svými vlastními hodnotami a hodnotami vnějšího světa.

3.dům

Myšlenky týkající se vesmíru z minulého života, na které byl člověk zvyklý, teď ovlivňují jeho každodenní vztahy. Pokouší se na jedné straně žít ideály, které si vytvořil v minulosti, na druhé straně se pokouší obětovat to, co ví, aby lépe splynul s lidmi ze svého okolí. Někdy je ve svém chování dost neomalený, protože takt je cizí jeho povaze. Má sklony utrhovat se na lidi, které chtějí během krátké doby prodebatovat spousty různých oblastí, a přitom dokáže být sám velmi hovorný. Spíše dává rady, než aby poslouchal druhé.

4.dům

Tento člověk se pokouší prolomit emocionální zdi, které neustále vztyčuje.Těmto lidem se pravděpodobně podařilo v dětství nějakým způsobem zazářit a oni se pak snaží v dospělosti tyto symboly zpět přivolat. Jsou závislí na uznání druhých lidí. Mají sklon k přehnaným emocím, i když to vždy nedávají najevo. Většina jejich přehnaných reakcí, jež prožívají, má příčinu v postojích v minulých inkarnacích, které již není možné v současných podmínkách aplikovat. Kamkoli jdou, pokouší se získat chválu lidí kolem sebe.

5.dům

Rozpíná se navenek, aby dal průchod tvořivosti, kterou si vyvinul v minulé inkarnaci. Takto postavený Jupiter ukazuje na problémy v manželství a ve vztazích trvalejšího charakteru, protože vyšší pravda tohoto člověka má vždy větší vztah k jeho vlastnímu názoru na sebe samého, než aby popřával sluchu kritice, které by se mu pomohlo dostat, kdyby druhým dovolil, aby ho poznali.

6.dům

Nadmíru se tento člověk angažuje při počátcích nových projektů, které někdy nedokončuje. Chce mít všechno pod palcem. Klade důraz na to, aby pracovní podmínky byly jasně stanoveny a prožívá problémy se spolupracovníky a nadřízenými, protože se neustále snaží trvat na tom, o čem j přesvědčen, že je správně. Často dělá z komára velblouda. Má sklony dívat se na své vědomí, jakoby představovalo celou pravdu. Nese si s sebou karmu spočívající v tom, že od světa odlišného ideálům, které si vytvořil v minulosti, příliš mnoho očekává.

7.dům

Tento člověk se na sebe dívá, jakoby očima druhých lidí. Má sklon netrpělivě druhé uspokojovat, ačkoliv si není vždy jistý, co ho k tomu nutí. Velmi slabě se prosazuje ve snaze získat si respekt těch, které obdivuje a přesto při všech těchto snahách  ví, že není schopen uspokojit celý svět. V minulých inkarnacích se naučil postavit se za to, o čem si myslel že to druzí budou obdivovat. Teď často cítí, že jeho pocit svobody závisí příliš mnoho na ideálech druhých lidí. Pokouší se číst myšlenky druhých lidí, aby více pochopil svoji pravdu.

8.dům

Tento člověk má vysoce vyvinutý smysl pro hodnoty druhých lidí. Někdy má sklon pokoušet se dávat tam, kde by měl přijímat. Zakouší velkou dávku sexuálního neklidu. Rád reformuje druhé lidi a vědění z minulých inkarnací ho vede k přesvědčení, že má moudrost, která ho k tomu opravňuje. Zajímá ho jací lidé jsou pod svými maskami a mimo ně. Příležitostně tíhne k odsuzovaní druhých lidí, protože nedosahují očekávání, která si v souvislosti s nimi vytvořil.

9.dům

Tento dům je domem staromládenectví a přirozeným instinktem hledání svobody. Vyskytuje se zde sklon odtahovat se od lidí, protože člověk touží stále více a více prožívat přirozené prostředí namísto složitosti, která je nutná, má-li člověk naplňovat sociální očekávání od druhých lidí. Dokáže rozumět své vyšší mysli, ale ne vždy to dokáže předat druhým.  Rád cestuje a nerad tráví mnoho času na jednom místě. Někteří lidé mají silně rozvinuté chápání Boha. Jejich karmou je uvědomit si, pochopit a učit tomu, kde jsou o to žádáni, ale nikoli se těm, kteří nedokážou jejich vnitřní moudrost pochopit, vnucovat.

10.dům

Tento člověk touží předkládat světu sebeobraz hodný obdivu, zatímco si zároveň chce udržet naprostou svobodu myšlenek a činů. Často raději změní směr, než aby sám sebe prosazoval, protože má velkou potřebu účelnosti. Vidí jasně konflikt mezi tím, co si myslí, že se od něj očekává, a jaký by on sám skutečně chtěl být. Pokud je dobře aspektovaný, dává člověku velkou míru moudrosti, která může pomáhat nejenom jemu samotnému, ale každému s kým se potká. Nenávidí věci, když se musí vracet cestou, kterou již prošel, ale přesto to čas od času musí udělat, hlavně ve spojitosti s kariérou. Má rád nad věcmi kontrolu a ve skutečnosti je pro něj nutná, aby si mohl odžít karmu týkající se toho, že si musí stát za tím, čemu věří, bez ohledu na opozici.

11.dům

Tento člověk si v sobě nese z minulosti potřebu volně prožívat mnoho odlišných situací, aby mohl rozšířit své porozumění života. Často se honí za cílem a žene se za nim mnoho životů. Někdy hodně času tráví sněním. Jeho cíle se zdají být nedosažitelné, protože se pokouší myslet za hranice lidských možností. To z něj dělá individualistu. Dokáže si získat úctu mezi různými sociálními skupinami, za předpokladu, že si může dělat věci po svém. Do života si s sebou přináší karmu porozumění pravé podstaty svých snů.

12.dům

Tento člověk tráví hodně času hledáním duše, protože chce dosáhnout své vnitřní bytosti. Dělá často chybu, když si myslí, že druzí mu mohou pomoci poznat sebe sama lépe než jak dosud zná. Pravdou je, že poznat jeho vlastní Já je velmi snadné. Někdy je k sobě velmi tvrdý a je třeba, aby se naučil posuzovat sám sebe prostřednictví své vyšší mysli spravedlivě.